Formularz zwrotu

Eco&Tiny

Formularz Zwrotu


Numer zamówienia, którego dotyczy zwrot/wymiana*: 


Imię i Nazwisko:


Adres zamieszkania: 


Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon):


Zwrot/wymiana* : 


(Nazwa, ilość, cena brutto ) 


1........................................................................................................ 2........................................................................................................ 3........................................................................................................ 4........................................................................................................ 5........................................................................................................ 


Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar

: __ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____ 


Właściciel rachunku:________________________________________ 

 

Zwrot prosimy przesłać na adres:

W celu chęci dokonania ZWROTU, bardzo prosimy o kontakt w celu ustalenia na jaki adres należy wysłać zwrot!
________________________ 

data podpis Klienta 


*niepotrzebne skreślić